Wat is KieN?

KieN is een jonge specialistische GGZ-organisatie in Sneek.

KieN biedt passende hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die vanwege psychische en/of psychiatrische problemen of een stagnatie in hun mentale ontwikkeling aanspraak maken op de Geestelijke Gezondheidszorg. De hulp is niet alleen gericht op hen, maar ook op hun context.

Netwerkvisie

KieN werkt vanuit een netwerkvisie op zowel de problematiek van de doelgroep als op de organisatie van het hulpaanbod.

De netwerkbenadering houdt in dat ieder mens zijn eigen netwerk van symptomen heeft en dat het aannemelijk is dat deze persoonsnetwerken van elkaar verschillen. Vanuit de netwerkbenadering is het zinvoller om individuele symptomen en de relaties tussen deze symptomen te behandelen. Daarbij dient de context van de cliënt en het cliëntsysteem ook meegenomen te worden.  (Borsboom, 2019)

Dit wil zeggen dat we ons bij KieN een beeld vormen op basis van een holistische theorie die symptoomclusters in kaart brengt. Hierdoor wordt duidelijk welke symptomen de problematiek aanjagen.

Bij KieN kijken we hoe de symptomen van een individu met elkaar samenhangen en zoeken we de oplossing of verbetering zowel binnen de persoon als binnen de context van de persoon.

Hulpaanbod

Voor het hulpaanbod geldt hetzelfde. KieN werkt als netwerkorganisatie intensief samen met een flexibele schil van (freelance) collega’s en collega-instellingen. In onderling overleg met de hulpvrager organiseren en bieden we een hulpaanbod op maat.  

KieN is een open organisatie waar samenwerking en normalisatie belangrijke waarden zijn. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde ‘KieN-plein’, een ontmoetingsplek voor hulpvragers en hulpbieders. De ontvangstruimte staat iedere vrijdagmiddag open voor iedereen die wil komen buurten. Aan een lange tafel met stoelen voor zowel (potentiële) hulpvragers als collega-hulpverleners (die met KieN willen samenwerken) is persoonlijk contact mogelijk. We wisselen van van gedachten over wat in de praktijk allemaal mogelijk is. Zo maakt KieN onderdeel uit van de eigen maatschappelijke en professionele omgeving (‘mienskip’ oftewel ‘community’), in de breedste zin van het woord.

Wat is de KieN Academie?

In het team van KieN werken tal van hoogopgeleide ervaren specialisten in GGZ die hun kennis niet alleen ter beschikking willen stellen aan cliënten, maar ook aan collega’s uit het werkveld.

De kennis en ervaring die we met deze manier van werken opdoen, kan alleen worden geborgd met voldoende specialisten die bereid zijn de kwaliteit van dit werk te dragen voor een compleet kennisaanbod waar anderen gebruik van mogen maken. Om deze reden is de KieN Academie tot stand gekomen.

Een leerplek voor onderwijs van en aan collega’s uit het veld.

Kennis delen en opleiden is een kerntaak bij KieN.

Bij KieN (en in samenwerking met andere netwerkorganisaties) zijn inhoudelijk brede en leerzame praktijkmogelijkheden ontstaan om GZ-psychologen op te leiden. Onze doelstelling is deze praktijkmogelijkheden formeel ter beschikking te stellen aan GZ-psychologen in opleiding (K&J en V&O) en vervolgens ook aan klinisch psychologen (K&J en V&O) in opleiding. Inmiddels is KieN een erkende praktijkopleidingsinstelling.

Als (praktijk)opleider is KieN Academie samen met het hoofd opleiding van het opleidingsinstituut (PPO en RINO) verantwoordelijk voor de P-opleidingen (Postmasteropleidingen in de psychologie). Degene in opleiding neemt de ervaringen van het oefenen in de praktijk mee naar het cursorisch onderwijs; en andersom neemt hij/zij de actuele inzichten en kennis uit het cursorisch onderwijs mee naar de klinische praktijk. Zo vormt het competentiegerichte ontwerp van de opleiding een sluitend geheel en versterken cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs elkaar.

KieN streeft ernaar ook een erkende opleidingsinstelling te worden voor Postacademisch, Academisch, Post-hbo en Hbo-niveau.

Visie KieN Academie

De visie van de KieN Academie is dat iedereen ertoe doet en de moeite waard is. We werken en leiden op vanuit deze gelijkwaardigheid, met de behoefte om te blijven leren van en met elkaar en ons samen verder te ontwikkelen.

We zijn een lerende organisatie. We geloven dat we alleen de ander iets kunnen leren als we een leven lang nieuwsgierig blijven en ook zelf blijven leren van de ander. De wereld is een organisch geheel, waarin je optimaal kunt functioneren als je in beweging blijft.

Leven is een voortdurende aanpassing aan veranderende omstandigheden. We werken vanuit de netwerkbenadering: net als in de natuur is er in de interactie tussen mensen en tussen mensen en hun omgeving ook niet slechts één factor die bepaalt hoe iets loopt. 

We geloven in productieve interactie en verbindende communicatie in zorg én preventie, waarbij we zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn. 

Missie KieN Academie

De missie van de Kien Academie is het verspreiden van een ‘lerende omgeving’: een toestand waarin mensen optimaal flexibel zijn, over hun kwaliteiten kunnen beschikken, productieve interacties hebben met hun omgeving: collega’s, cliënten, klanten, leerlingen, etc. 

Dit willen we doen door opleidingen, cursussen, podcasts, blogs via de website, social media en de meer traditionele media. 

De ingang voor het leren is voor de KieN Academie de gezondheidszorg, maar daar houdt het opleiden niet op. Deze professionals komen via hun cliënten in contact met de sociale omgeving van hun cliënten. Ook daar proberen we iets toe te voegen.

In de visie van de KieN Academie is iedereen een leider en iedere leider ook een opleider. Dat wil zeggen dat waardoor hij/ zij zich (professioneel gezien) laat leiden overdraagbaar is.

De schatten aan kennis en ervaring die we hebben, zijn we geëigend uit te delen vanuit overvloed. Iedereen die iets weet of kan, wat van waarde kan zijn voor een ander, is feitelijk schatplichtig dit te delen. Daarbij leren we ook dagelijks van onze cliënten en willen we bijdragen aan hun besef dat we dat ook echt doen.

Dit alles vergt veel mentale lenigheid van onze medewerkers en een houding vanuit respect, openheid, nieuwsgierigheid, deskundigheid en gelijkwaardigheid. Een mindset gericht op ontwikkeling en in beweging zijn en blijven als professional. Iemand die kan beschikken over kennis die evidence-based en ervaring die practice-based is.

Vanuit onze overtuiging dat preventie net zo belangrijk is als behandeling horen daar op termijn ook sociale omgevingen bij als scholen, sportclubs en bedrijven. 

Onze missie is de netwerkvisie vanuit een systemisch ontwikkelingsperspectief (biologisch, psychisch en sociaal) verder de wereld in te brengen via opleiden in de brede zin van het woord. Zo bevorderen we het welzijn en de gezondheid van ieder mens in zijn/ haar omgeving.